ANNONS

Agera tidigt mot 
unga kriminella – politikern vill se insatser

Unga kriminella
Hur ska man göra för att unga inte ska halka in på en kriminell bana?
Ershad Taherifard (L) föreslår åtgärder redan i skolan.
F-varningar, skadestånd vid vandaliseringar och indraget CSN för elever som missköter sig är förslag i insändaren.
ANNONS

Nyligen sändes ett avsnitt av Uppdrag Granskning i SVT som beskrev problematiken i Jakobsberg och den bristande samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. En ung man med en problematisk uppväxt som hamnar i en kriminell miljö och där samhället misslyckats med att få honom på rätt bana. En tyvärr allt för vanlig historia.

Vi i Järfälla måste noggrant se över hur vi bäst kan förebygga att liknande fall sker här. Samverkan mellan skola, polis och socialtjänst är av yttersta vikt för att kunna förhindra att unga hamnar mellan stolarna. Samhället behöver tidigt rikta insatser för att inte problemet ska eskalera.

Skolans förebyggande roll viktig

Liberalerna vill betona vikten av skolans förebyggande roll i denna fråga. Lärare är oftast de första som märker av hög frånvaro eller beteendeförändringar hos utsatta elever. Oftast är lösningen undervisningsstöd eller annat stöd inom ramen för elevhälsan.

Men ibland behövs disciplinära åtgärder. Vi menar att skolan bör i större utsträckning begära skadestånd när elever vandaliserar, tilldela F-varningar, dra in CSN vid hög frånvaro samt anmäla elever som utsätter lärare för hot och våld.

Dra in CSN vid hög frånvaro

Ershad Taherifard

 

Vi gör unga en björntjänst om vi inte tidigt markerar vilka förväntningar samhället har på våra medborgare. Sedan handlar det om tidiga straffpåföljder för någon som begått lagöverträdelser.

Unga som väljer en kriminell bana måste inse att kriminalitet aldrig lönar sig. Kriminalitet ska vara tabubelagt, inte glorifierat. Handlingar måste få konsekvenser.

Vi behöver jobba mer preventivt för att få bukt med problemet. Det innebär att skolan behöver upprätthålla en hög närvaro bland sina elever, att polisen får tillräcklig information för att kunna lagföra kriminella och att socialtjänsten lyckas motverka den sociala utsattheten.

ANNONS

Det går alltid att vända en negativ trend

Ershad Taherifard

 

Det går alltid att vända en negativ trend. Men det krävs en vilja och nolltolerans mot all typ av brottslighet samt höga förväntningar på våra unga. Bara så kan vi hjälpa dem att hamna på rätt köl.

Ershad Taherifard Ordförande (L) i Järfälla, ersättare barn- och ungdomsnämnden