(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”För guds skull satsa mer inte mindre” den 24 april.

De senaste åren har medlemsantalet för Svenska kyrkan i Tyresö minskat med en procent om året. Att så många medlemmar lämnar Tyresö församling får konsekvenser i verksamheten.

Vi har tvingats minska antalet tjänster och som en naturlig följd måste vi också minska öppethållande av verksamheterna. Men vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda träffpunkter för föräldrar och barn, det är en viktig verksamhet dit alla är välkomna.

Vår omorganisation innebär att vi anpassar våra kostnader till våra intäkter och därigenom säkrar långsiktighet och kvalitet. Vi har gjort omprioriteringar i alla våra verksamheter, och så långt som möjligt försökt minimera effekterna för både medarbetare och församlingsbor.

Just nu formar vi det framtida arbetet som bygger på kvalitet och kontinuitet, men också nytänkande och flexibilitet. Den öppna förskolan kommer att finnas kvar, men formen förändras. Hur det kommer att se ut blir klart till hösten. Vad som inte förändras är vårt engagemang och vår vilja att finnas till för alla. Svenska kyrkan är en efterfrågad resurs i samhället, men vi måste hela tiden utvecklas.

Michael Öjermo, kyrkoherde