(rubrik saknas)

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag som innebär bygge av tre bostadshus om fyra våningar alldeles sydväst om Abrahamsbergskyrkan där den gamla klockstapeln står.

Detta innebär att skogsområdet (höga tallar, växter och bergshällar) med all dess djurliv (rikt fågelliv, rådjur och harar) kommer att försvinna.

Förtätning av detta område innebär mer biltrafik i området och därmed avgaser och sämre miljö.

Buller i samband med byggstörningar i minst 1 år.

Enligt Stockholms stadsmuseeum är Abrahamsberg ”utpekat som ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område och har grön klassificering som är den näst högsta kategorin i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Inom området skall stor hänsyn tas till såväl helhetsmiljöns som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde. All tidstypisk markplanering och växtlighet skall bevaras..”

Nu vill man bygga bort skog i Abrahamsberg