(rubrik saknas)

Så har då regeringen kört över Danderydsborna och avslagit överklaganden angående den nya detaljplanen för Mörby Centrum.

På kommunens webbsida finns en kort information om detta, men ingen kommentar från ledande politiker. I stället har man tillsatt en politisk styrgrupp, som ska förhandla med fastighetsägaren i slutna rum. Varför får inte Danderydsborna vara med i denna process?

Mörby Centrum utgör en kommunikationspunkt för hela Danderyd. Tunnelbanan stannar i Mörby Centrum och Danderydsborna bör ha rätt att ställa förväntningar och krav på ”sitt” centrum. Det känns olustigt att regeringen överfört hanteringen av ärendet till bostadsministern, när Plan- och Bygglagen (PBL) ursprungligen är en miljölagstiftning som skall ha hand om den fysiska planeringen och ligga under miljöministern.

Regeringen bortser från de miljöproblem, som är förknippade med området främst från E18 men även från lokalgatorna. Regeringen har sålunda reducerat PBL till att enbart omfatta ett planuppdrag där man sedan tycks få bygga hur man vill.

Redan i dag överskrids såväl miljö- som säkerhetsnormer och detta kommer att förvärras avsevärt när den planerade storexploateringen norr om kommunen genomförs. Danderyd bör förvissa sig om att statliga medel avsätts för en långsiktigt hållbar lösning på miljöproblemen främst genom tunnelförläggning av E18. Goda krafter behövs för att rätta till en situation som helt håller på att spåra ur.Anita Enflo