(rubrik saknas)

Skapa snarast möjligheter för medborgare, som saknar egen dator och/eller datorkunskap, till information och kommunikation för ett interaktivt deltagande i den kommunala demokratin.

Stärk invånarnas delaktighet genom en interaktiv kommunal webbsida och talsyntes för synskadade med möjlighet att lyssna på kommuninformation och lokala gratistidningar.

Erbjud möjligheter till oorganiserad personlig chatt på internet med de folk-och förtroendevalda. ”Du har väl appen?” på www.osteraker.se bör kompletteras så att den blir funktionsduglig med bland annat uppgifter om hur medborgarna kan få direktkontakt med respektive partiföreträdare i respektive nämnd, styrelse etcetera.

Som komplement till radioutsändningarna från närradion bör man använda sig av webb-tv.

Endast den egna fantasin sätter sedan gränser för hur mycket medborgardialogen kan utvecklas i framtiden till gagn för oss alla i Österåkers kommun.

Eddie Vivenius (V)

Österåker

Svar på insändaren ”Tack för nedskärningarna” den 15 maj.

Förskolan ska vara lärorik. Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet bidrar till att barnen utvecklas och lägger grunden för framtida skolgång. Vi vill höja ambitionerna för lärandet i förskolan i enlighet med den nya skollagen.

I Österåkers kommun har vi metodverkstan – en plats för pedagoger och barn att mötas med varandra i kreativa och skapande former. Metodverkstan är en inspirerande plats med ett rikt material för skapande i många uttrycksformer.

Torsdagen den 24 maj var jag med på Förskolans dag. En strålande dag då alla förskolor träffas för barngympa med sång och musik. Då gavs förskolorna också möjligheten att prova på vad metodverkstan har att erbjuda.

För att barnen inte ska gå miste om den pedagogiska verksamheten när de får ett syskon fattade vi på det senaste kommunfullmäktigemötet beslut om att fördubbla den tid barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan. Ett beslut som också ökar föräldrarnas valfrihet och som ökar pedagogernas möjlighet att planera verksamheten.

Då det gäller resurserna till förskolan har de förstärkts. I år med 2,9 procent, vilket är dubbelt så mycket jämfört med andra kommuner.

Elisabeth Gunnars (FP)

ordförande i kultur- och utbildningsnämnden