(rubrik saknas)

Barns välfärd ska alltid prioriteras och värnas om. Särskilt då barn som är helt beroende av sin omgivning för att få det stöd de behöver, i första hand från föräldrarna. Den största anledningen till att en familj får det svårt ekonomiskt är att någon eller båda föräldrarna blir av med jobbet. Det är oerhört viktigt att minska barns utsatthet och samtidigt ge vuxna människor chansen att få vara självständiga, utbilda sig och arbeta. Alliansregeringen har utfört en rad åtgärder för att stötta familjer med små marginaler, till exempel åtgärder för att barn inte ska behöva börja vuxenlivet med ärvda skulder. Den nya skollagen, som trädde i kraft i höstas, är tydlig med att avgifter inte får tas ut i skolan. Förra året höjde regeringen barnbidragets flerbarnstillägg och den 1 januari 2012 höjdes det särskilda bidraget för barn inom ramen för bostadsbidraget. Medan besparingspaketen avlöser varandra i många europeiska grannländer föreslår vår regering i stället en arbetsmarknadssatsning på sammanlagt 8,1 miljarder kronor för åren 2012–2014. Det innebär en rad åtgärder för jobb, aktivitet, utbildning och praktik. Det kommer även att göras insatser som gör anställningar billigare. Det är åtgärder som bidrar till att stärka vår gemensamma välfärd och ger goda förutsättningar för sysselsättning och tillväxt.