(rubrik saknas)

I Sollentuna kommuns budget för 2011 lade den moderatledda majoriteten 17,5 miljoner kronor för att höja kvaliteten i förskolan.

När en utvärdering av förskolesatsningen nyligen presenterades för barn- och ungdomsnämnden visade det sig att de extra pengarna inte haft någon effekt alls på kvaliteten i förskolan. Utvärderingen visade att andelen årsarbetare med pedagogisk högskole­utbildning ligger kvar på samma nivå som tidigare år, det vill säga under snittet för riket.

Sollentuna har fler barn per förskollärare än snittet för riket och antal barn per årsarbetare ligger kvar på samma nivåer som tidigare år. Sollentuna har något fler barn per personal än snittet för riket.

Den extra satsningen på förskolan har inte haft någon effekt på kvaliteten. Tyvärr blev satsningen ett fiasko. Förskolorna har inte kunnat visa på förbättrade resultat varken avseende personaltäthet eller på ökad pedagogisk utbildning.

Skälet till det är att satsningarna inte varit kopplade till mål för förskolorna. Att bara dela ut pengar och hoppas på det bästa innebär i praktiken att man slösar med skattepengarna. Styrningen behöver helt enkelt förbättras. Vi vill att det tas fram tydliga kvalitetsmål som förskolorna ska uppnå för barngruppsstorlek och personaltäthet och att dessa mål ska uppnås etappvis vid kommande satsningar.

Anna Vikström (S), gruppledare, Barn- och ungdomsnämnden