(rubrik saknas)

Nacka kommun växer snabbt och har nu 92 000 invånare och kommer inom några år att ha över 100 000 invånare.

Sedan ett par år tillbaka har kommunens ekonomi hamnat i obalans.

Underskotten beror till stor del på att bostäder har byggts ut under 2000-talet utan att tillräckligt satsats på att bygga ut service som skolor, förskolor och kommunikationer med mera. Samtidigt har det visat sig att finns en stor underhållsskuld i befintliga lokaler.

Många skolor och förskolor behöver rustas upp. En bra skola kräver ändamålsenliga lokaler och för Centerpartiet är det inte acceptabelt att barnen ska vistas i trasiga och nedgångna lokaler och ha en dålig arbetsmiljö. Därför måste det satsas på fastighetsunderhållet, som nästan saknat budget för 2012.

Centerpartiet kom med i den styrande majoriteten hösten 2010 och har sedan dess tvingats ta del av många negativa ekonomiska rapporter. Läget var något helt annat än vi trodde då.

Låneskulden har ökat snabbt, från 500 miljoner kronor för några år sedan till 1,8 miljarder i dag och på väg mot 3 miljarder om några år om inget görs. Centerpartiet ser att stora besparingar kan göras om stora dyra exploateringsprojekt avbryts som exempelvis nya Kvarnholmsbron.

Budgetläget inför 2013 ser inte bra ut. Det saknas i storleksordningen runt 200 miljoner kronor. Vi kan acceptera budgetramar där ingen uppräkning sker för pris- och löneökningar för 2013.

Det innebär ett effektiviseringskrav som verksamheterna bör kunna klara utan att det går utöver kvaliteten.

Men det räcker inte för att få bukt på den ekonomiska obalansen. Nackaborna förväntar sig fortsatt god service.

Det ska finnas tillräckligt med personal i förskolan. Det ska vara snyggt, helt och tryggt i skolan. Omsorgen ska ha hög kvalitet.

Naturreservaten ska skötas och klimatarbetet ska vara aktivt. Vägar ska underhållas och hållas rena från snö och is på vintern.

Vi slår också vakt om det stora och omtyckta kulturutbud som Nacka har, inte minst för barn och ungdomar.

Stoppa exploateringar som Kvarnholmsbron