(rubrik saknas)

Den 15 november höll Socialdemokraterna ett dialogmöte i Helenelund. I fokus stod några aktuella frågor i Helenelundsområdet. Mest diskuterades lokaliseringen av den nya Eriksbergsskolan och förslaget att ändra namn på Helenelunds station till Helenelund-Kista.

Mötet var också en återkoppling av den dialog som kommunen genomförde hösten 2011. Vi vill tacka de Helenelundsbor som kom på mötet eller som hört av sig till oss.

Några av de tydliga slutsatser som vi tar med oss från kvällen är:

Spara Näckanskogen som grönområde.

Bygg den nya Eriksbergsskolan på nuvarande tomt. Detta kräver insatser i form av bullerskyddande bebyggelse, trädplantering och annat som förbättrar miljön vid skolan.

Byt inte namn på Helenelunds station.

Öppna upp en sydlig entré till Helenelunds station och se över trafiklösningarna i stationsområdet.

Förbättra servicen i centrum med en viss förtätning av bostäder.

Vidta åtgärder för att minska påverkan från motorväg och järnväg.

Vi tar med oss de här slutsatserna och andra tankar som kom fram i det fortsatta arbetet. Vi ska fortsätta att återkoppla och föra dialog kring utvecklingen av Helenelund och andra delar av Sollentuna.

Bjarne Isacson (S) ordförande Socialdemokraterna Sollentuna Freddie Lundqvist (S) oppositionsråd

Joakim Jonsson (S) gruppledare plan- och exploateringsutskottet