(rubrik saknas)

I Lokaltidningen Mitt i Danderyd den 27 november fanns en artikel om de nya fartgränserna. De nu gällande 50, 70 etc. ska fasas ut och ersättas med 40, 60, 80 etc.

I artikeln fick Edsbergsvägen stort utrymme då den är en av några få vägar i Danderyd som föreslås få höjd hastighetsgräns.

Det är dock inte tal om att bara byta ut de gamla 50-skyltarna mot 60-skyltar. Innan en höjning kan ske behöver vägen kontrolleras och säkras där så behövs, så att den får 60-standard med hänsyn till trafiksäkerheten.

Precis som de övriga som föreslås få höjd hastighetsgräns. Övergångsställen behöver trafiksäkras, och samråd behöver ske med vägens huvudman Trafikverket om allt från bullerproblematiken till planerade projekt på vägen.

Carina Erlandsson (M)

ordförande tekniska nämnden