(rubrik saknas)

Danderyds skolor hör till landets i särklass bästa. Undersökning efter undersökning, jämförelse efter jämförelse visar samma resultat. Nu senast gav Skolinspektionen kommunen högsta betyg som skolkommun i sin regelbundna tillsyn som genomförts under 2012.

Skolinspektionen beskriver en skolkommun där eleverna trivs och känner sig trygga samtidigt som de uppnår toppresultat. Skolinspektionen berömmer också det kvalitets- och utvecklingsarbete som bedrivs både lokalt på våra skolor och centralt genom våra förvaltningar.

Att Danderyds skolor är bra är förstås ingen slump. Den styrande majoriteten satsar på skolan. Det märks inte minst på de ekonomiska resurser som Danderyds skolor tilldelas. Redan inför 2012 gjorde majoriteten en extra uppräkning av skolpengen för att kunna höja lärarlönerna. Inför 2013 gör majoriteten nu en förnyad satsning. Utöver den redan generösa budgetram som barn- och utbildningsnämnden sedan tidigare har fått till sitt förfogande 2013, lägger majoriteten nu till ytterligare 5,7 miljoner kronor för höjda lärarlöner i förskola och grundskola.

Med långsiktiga och målmedvetna satsningar bygger vi vidare på den goda grund som finns för att utveckla Danderyds skolor vidare och höja kvaliteten ytterligare.

Patrik Nimmerstam (C) ordförande barn- och utbildningsnämnden Christian Hoas (M) 1:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden