(rubrik saknas)

Rolf Grönkvists insändare den 20 november angående gång- och cykelvägar till Bogesundslandet, kan väl alla Vaxholmsbor liksom jag instämma i och tacka för.

Som Vaxholmsbo vistas jag ofta på Bogesund och har liksom du konstaterat att det med relativt enkla medel går att skapa en cirka 1,5 meter bred gång- och cykelväg på norrsidan av vägen. För något år sedan tog jag upp frågan med trafikingenjören såsom sakkunnig, i samband med ett samrådsmöte. Han gjorde då en utvärdering och när jag nästa gång stötte ihop med honom,hade han noterat frågan för nästa möte med Trafikverket,men frågan är tyvärr inte prioriterad.

Det vore intressant att samarbeta som Vaxholmsbor, då frågan är av intresse för alla vaxholmsbor. Av den anledningen har jag inte motionerat i denna fråga. I samband med nybyggnationer och markarbeten i kommunen, borde samråd ske mellan Trafikverket, kommunen och blivande entreprenörer för att tillvarata lämpliga massor för detta ändamål, så att något händer innan något händer.