(rubrik saknas)

Danderyds budget för 2013 är svag och utan kvalitetsförstärkningar i skola och omsorg. ”Julklappen” är det årliga effektiviseringskravet som maskeras med att man höjer peng och check utan att helt kompensera löneökningarna.

Några exempel: pengen till förskola och grundskola höjs och man skjuter till pengar 2013 för att kompensera för läraravtalet som gäller från den 1 april 2012. Dock förväntas verksamheterna ta innevarande års löneökning inom 2012 års ram vilket medför effektiviseringskrav om åtminstone 5 miljoner kronor för skolan och 1,7 miljoner för förskolan.

Löneutvecklingen för fritidshemspersonal och elevassistenter kompenseras inte. Det är bekymmersamt mot bakgrund av att fritidshemmen redan i dag har en för låg personaltäthet och att barngrupperna är tre gånger så stora som för 20 år sedan. Fritidshemmen skulle kunna erbjuda barnen mycket mer omsorg, meningsfulla aktiviteter och stöd till måluppfyllelse, till exempel läxhjälp.

När skolor sparar innebär det mindre personal och mindre resurser till annat viktigt, till exempel kultur i skolan. Vårt förslag om öronmärkta pengar till kultur lämnades vann inte gehör.

På äldreomsorgens område uppvisar kommunen medelmåttiga resultat. Socialnämndens inriktningsmål om ”en äldreomsorg som bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass” har visat sig svårt att uppnå med de resurser som majoriteten anslår. En rejäl satsning skulle behövas. Trots att hemtjänstchecken ökat är det inte tillräckligt för att komma i fatt löneutvecklingen. Inget utrymme finns för löneökningar 2013.

De äldre som bor på de särskilda boendena är mindre nöjda än i andra kommuner. Det gäller trygghet i boendet, hjälpens omfattning, mat, städning, tvätt och dusch, social samvaro och aktiviteter.

Vårt yrkande om förstärkt budget på äldreomsorgens område – äldreomsorgspeng och kulturpengar – röstades ned vilket synes orimligt hårt. Då hjälper det inte att vi säger att vi bor i Sveriges bästa kommun.

Catharina Melian (S)