(rubrik saknas)

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin förklarade förra veckan hur Miljöpartiet tänker sig att minska den administrativa bördan för skolan. Haninge har redan börjat det arbetet. Grund- och förskolenämnden och Miljöpartiet gav den 28 mars 2012 förvaltningen uppdraget att genomföra en studie av lärarnas arbetssituation som återrapporterades på nämndens sammanträde i september 2012.

Studien var empirisk, gjordes på ett sätt så att den inte ytterligare belastade lärarna och uppskattades av både personal och fackföreningar. Utifrån resultaten av studien gavs ett uppdrag att i bred dialog med lärare, rektorer och fackförbund arbeta fram konkreta förbättringsförslag för att förbättra lärarnas arbetssituation.

En del av den ökade administrationen kommer från allt mer detaljerade krav på dokumentation och uppföljning. Inte sällan görs detta flera gånger eftersom både stat, kommun och enskild huvudman vill följa upp utvecklingen, samla in statistik och olika uppgifter och säkerställa att olika lagar, regler och föreskrifter efterlevs.

I Haninge var vi först i Sverige med att mäta kunskap i organiserad form. Den statistiken är i dag ovärderlig för läraren som underlag att bedöma sin undervisning.

Vi i Miljöpartiet skärskådar hela tiden mängden kontroller eftersom det är ett tidskrävande arbete för lärarna. På samma sätt ska dokumentationen som görs i första hand syfta till att stärka och stödja eleven i sitt lärande. Först i andra hand ska den handla om att förse myndigheter med statistik. Och det är inte rimligt att vi följer upp samma sak från flera olika håll.

Miljöpartiet har hög tilltro till våra lärare. En tilltro som utgår från att lärare klarar av att följa sina elevers kunskapsutveckling, kan berätta hur det går och vilka stödinsatser som behövs utan att vi politiker detaljstyr. Ska fler elever nå målen är det inte mer administration som krävs utan att lärare får mer tid för sina elever.

Mindre administration – mer elevtid för lärarna