(rubrik saknas)

Vid senaste sammanträdet i fullmäktige återremitterade Centerpartiet, Lidingöpartiet och Socialdemokraterna hela stadens budget för 2013 med en begäran om att dels ­undersöka möjligheten att skjuta på beslutet att slå ­samman gymnasiekolorna ett helt år, dels ta fram ett underlag för ett alternativt förslag, att göra Gångsätra till en kombinerad högstadie- och gymnasieskola.

Stadsledningskontoret har tillsammans med utbildningsförvaltningen snabbutrett ­frågorna och bland annat ­kunnat konstatera följande:

Att skjuta på beslutet ett år innebär att Gångsätra och Hersby tillsammans får ett underskott 2013 på 15 miljoner kronor.

En högstadieskola i Gångsätra ger minskade intäkter, men inte lägre kostnader, för övriga högstadieskolor. Främst skulle Bodal och Högsätra, som båda har ansträngd ekonomi, drabbas.

Gångsätra saknar special­salar för bland annat slöjd, teknik, kemi och fysik. Antingen måste skolan investera i detta för ytterst få elever eller, mer troligt, så får dessa elever gå till andra skolor för en hel del under­visning.

Många lärare på Gångsätra kommer inte att kunna erbjudas heltidstjänster.

Om inte Gångsätras nuvarande lokaler kan frigöras för låg- och mellanstadium kommer staden relativt snart att behöva bygga en ny skola för cirka 200 miljoner kronor.

För en överskådlig framtid kommer gymnasiet i Hersby att räcka till. Men om efterfrågan ökar finns möjligheten att såväl bygga ut Hersby som att åter omvandla Gångsätra till gymnasieskola.

Vi vill ha Sveriges bästa skola, för det krävs också rätt förutsättningar. Att lägga resurser på tomma lokaler och skapa stora underskott är fel väg. En högstadiedel i Gångsätra löser inte problemet, utan skapar i stället nya.

Men framförallt skulle det vara förödande för Lidingös gymnasium om fortsatt osäkerhet får råda kring dess framtid. Det kan leda till stora elevtapp samt svårigheter att behålla och rekrytera personal.

Centerns motförslag är inte hållbart. Att då ändå driva kravet på folkomröstning är ett cyniskt spel, som går ut över gymnasieskolan dess elever och lärare.

Ny högstadiedel är ingen lösning