ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

När vi är ute och träffar medborgare inom ramen för vårt arbete med att utveckla lokapolitiken och besöker verksamheter inom skola, vård och omsorg lyfts äldres vård och omsorg ofta fram.

Vi har talat med ansvarig politiker på Landstinget för att bland annat diskutera äldres vårdbehov och samordningen mellan primärsjukvård och kommunal omsorgspersonal. Vi kan konstatera att mycket redan gjorts inom området och att annat finns med i planeringen.

Samordning: den kvalitativa uppföljningen av multisjuka äldre som Sveriges kommuner och landsting genomfört visar att det saknas helhetsperspektiv i vård och omsorg om denna grupp. Det är viktigt att erbjuda kvalificerad vård och omsorg för att underlätta boende i det egna hemmet. För de äldre är detta viktigt, då det ger valfrihet vid planerandet av boendeform.

Direktintag för akut sjuka äldre: för akut sjuka äldre innebär ett direktintag på geriatriska avdelningar en trygghet och bättre vård med en gång. Det har även visat sig effektivt både ur ett vårdperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Landstinget planerar också att ta bort det så kallade områdesansvaret för geriatriken. Det betyder att patienten får vård på den klinik som har plats, och att bostadsadressen är inte längre styrande.

Vårdcoacher för samordning av en persons vård och vårdbehov: en specialutbildad sjuksköterska stöttar patienten i förståelsen av sina symtom och sin behandling och samordnar vårdkontakterna. Detta gäller inte minst äldre, multisjuka.

Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att mycket bra planeras och även har skett inom äldreomsorgen. Mycket återstår att göra när det gäller samordningen mellan kommuner och landsting. Vi vill inte att de äldre hamnar i gråzonen mellan de båda.