(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Slussens trafiklösning presenteras nästa år” i Mitt i Nacka den 11 december: Slussens trafiklösning är redan presenterad. Det skedde den 12 december 2011 då detaljplanen för nya Slussen antogs med en mycket svag majoritet. På dagen ett år senare upphävdes den av Mark- och miljödomstolen. Staden aviserar att man tänker överklaga domen. Man tänker alltså hålla fast vid en undermålig trafiklösning med en åtta filer bred trafikled över Södermalmstorg och den kritiserade bron ner till Skeppsbron. Detaljplanen innehåller många problematiska detaljer. Det går till exempel inte att ta sig från Stadsgårdsleden upp på den stora bron utan man måste köra långa omvägar. Cykelfilerna ligger inklämda mellan bil- och bussfiler och farliga passager finns när cyklisterna ska svänga vänster. T-korsningar och rödljus skapar köer och ökar de skadliga partiklarna i luften. Nya Slussen är en gammalmodig trafiklösning! Många boende vid Slussen uppfattar stadens informationsmöten som substanslösa. Att erbjuda evakueringslägenheter i bostadsbristens Stockholm är inte någon lätt uppgift och förekommer sällan över huvudtaget. Barackerna vid Tanto är inga alternativa hem för någon. Hur ska till exempel barnfamiljer eller yrkesmän som använder digital utrustning i sitt hem kunna bo i trånga barackceller? En stor pråm, 180 x 50 meter, förtöjd vid Stadsgården ska bli Nacka- och Värmdöbornas provisoriska bussterminal under 4–6 år. 360 000 kubikmeter sprängsten ska sprängas ut ur Katarinaberget om bussterminalen byggs. Lastbilstransporterna kommer att hindra trafiken under många år. Låt upphävandet av detaljplanen bli starten för ett omtag! Staden har åsidosatt sin skyldighet att presentera alternativa detaljplaner, men nu har en grupp arbetat fram det som fattades, ett genomarbetat förslag, Slussen plan B, som redovisar hur man kan bygga om Slussen på ett billigare sätt och på kortare tid. Beslutsfattare, sätt er in i förslaget! Det är genomarbetat och realistiskt och bäst!

Dags att sjösätta plan B för framtidens Slussen