(rubrik saknas)

Under de gångna helgerna har många program i radio och tv behandlat utan­förskap och social utsatthet.Behovet av frivilliga insatser har framhållits och sociala insatser från Svenska kyrkan, andra trossamfund och ideella organisationer har prisats.

Med detta som bakgrund är det sorgligt att konstatera att Sveriges största församling, Täby församling, lagt ner en verksamhet som bedrivits i 42 år och som varit av stor betydelse för många Täbybor, makar, sambos och barn i krisande relationer. Täby församlings familjerådgivning har bedrivits föredömligt och med stor respekt för varje människas unika värde och behov. Verksamheten har delvis finansierats genom kundvalsmodellen i Täby kommun.

Ingen information om att en i dag allt viktigare verksamhet har upphört har getts i församlingstidningen Kyrkfönstret!

Stöd till människor i kris borde väl prioriteras mer än något annat? Välutbildade familjerådgivare behövs mer än någonsin.

Vilka diakonala verksamheter prioriteras av församlingens ledning? Varför denna omorganisation?