(rubrik saknas)

Järfälla kommun har gjort stora satsningar på skolor i utsatta områden. Trots det visar Skolinspektionens nyligen genomförda granskning att brister finns i likvärdigheten mellan Järfällas skolor.

Enligt skollagen ska alla elever ha lika tillgång till utbildning oavsett social bakgrund och vilken skola man går i, men som det ser ut i dag lever inte Järfälla upp till detta krav.

I den grundskola där föräldrarna har den lägsta utbildningsnivån och där andelen barn med utländsk bakgrund är som högst, når endast var tredje niondeklassare målen i alla ämnen. Detta är en betydligt lägre andel än för övriga skolor. I den skola där eleverna lyckas bäst når nio av tio målen.

För Centerpartiet är detta oacceptabelt. För att komma till rätta med problemet på kort och lång sikt vill vi:

1. Att kommunen snarast utreder orsakerna till bristerna och vidtar lämpliga åtgärder.

2. Satsa på förskolan. I förskolan läggs grunden för goda skolresultat.

3. Erbjuda högre löner vid rekrytering av lärare till skolor och förskolor i utsatta områden. De allra skickligaste lärarna behövs där behoven är som störst.

4. Förstärka modersmålsstödet och förskolans arbete med språkutveckling. Språket är en nyckel till kunskap.

5. Satsa på läxhjälp inom ramen för kommunens fritidsverksamhet och i samarbete med ideella föreningar. Detta skulle kompensera för att alla elever inte får samma stöd hemifrån.

6. Ta fram en samlad strategi inom kommunen för att minska utanförskapet och öka integrationen.

Ökad samverkan behövs mellan kommunens olika förvaltningar och mellan kommun och föreningsliv. Järfälla måste kraftsamla för att bryta människors utanförskap och ge alla barn samma rättigheter och möjligheter i livet!

Aphram Melki (C), gruppledare för Centerpartiet i Järfälla