(rubrik saknas)

Miljöpartiet i Solna och i Sundbyberg tycker att det är häpnads­väckande att den borgerliga majoriteten i Solna har lagt fram ett förslag om att exploatera Råstasjöns unika miljö och fågelliv. 1 800 bostäder ska byggas i denna gröna oas där många människor både från Solna och Sundbyberg i dag vistas för rekreation och friluftsliv. Förslaget går emot den egna översiktsplanen där det står att ”Solna stads avsikt är att bevara kvarvarande strandskyddsområden intakta.”

Förslaget som varit ute på sam­­råd innebär att strandskyddat område exploateras. Detta är oacceptabelt. Förslaget har heller inte tagit någon hänsyn till hur grannkommunen påverkas. Det mellankommunala intresset har den borgerliga ledningen helt enkelt struntat i.

Om området bebyggs enligt förslaget går omistliga naturvärden förlorade. Belastningen på grönområdet vid Råstasjön kommer ju nu också att öka när bostäderna vid nya och gamla Arenan byggts klart. Staden behöver därför i stället skydda och utveckla grönområdet runt Råstasjön som natur- och rekreationsområde.

Den gröna miljön rymmer både unika naturvärden och stigar som är tillgängliga för promenader, löpning och naturupplevelser året runt. Rikedomen på fågelarter, även rödlistade arter, gör att fågelskådning är en uppskattad möjlighet. Området är därmed ovärderligt för folkhälsan, trivseln och attraktionskraften i Solna och Sundbyberg.

Vi har också ett ansvar att bevara naturvärdena för den biologiska mångfalden, något som är unikt mitt i ett storstadsområde. Klimatförändringen är ytterligare ett viktigt skäl till bevarande av det gröna som trots all förtätning ännu finns kvar. Endast naturens så kallade ekosystemtjänster kan mildra effekterna av förväntad ökad nederbörd och svåra oväder i uppvärmningens spår.

Vi hoppas nu att de många protesterna i form av skrivelser, namninsamlingar, opinions­mötet med mera påverkar dem som tagit fram det här förödande förslaget.

Råstasjöområdet är omistligt och kan inte värderas i kortsiktiga ekonomiska termer.

Susanne Nordling, gruppledare MP Solna

Siyamak Sajadian, gruppledare MP Sundbyberg