(rubrik saknas)

Den 1 januari 2012 avslutade Danderyd samarbetet med Täby och Vaxholm i en gemensam miljö- och hälsoskyddsnämnd (MoH). Det samarbetet säkerställde tillsyn, prövning och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

En egen nämnd för Danderyd bildades. Folkpartiet var drivande i bildandet för att få en bätte miljö­politik i kommunen. Tyvärr kan vi konstatera att med den sittande majoriteten har detta inte infriats. Kommunfullmäktige beslutade om så kallade inriktningsmål, till exempel att Danderyd ska ha en god inom- och utomhusmiljö, minska bullerstörningar, främja hållbar resursanvändning och ha säkra livsmedel.

Dessa mål bröts aldrig ner till mätbara resultatmål för att ge invånarna tydligare information om nämndens arbete.

Även om Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd bara har drygt ett år på nacken måste ambitionsnivån öka. Att relatera sina resultat till generella och diffusa inriktningsmål blir missvisande för medborgarna. Resultatet för inriktningsmålet god utomhusmiljö kan ju knappast bedömas som gott, då många störs av buller och föroreningar från E18 och Roslagsbanan.

Just därför måste nämnden med kraft driva arbetet med att minska störningarna.

FP har pekat på problemen med diffusa inriktningsmål och efterlyst konkreta mätbara resultatmål. Då kan medborgarna bättre se hur långt vi nått i miljöambitionen. Här kan vi ha god hjälp av arbetet på riks- och länsnivå. Har Danderyd nått de mål som Stockholms län satt för luftföroreningar, tungmetaller och kemikalier, andel miljömärkta varor, andel avfall som läggs i deponi, etc?

Men det är inte bara på inriktningsmålen som det blir bakläxa. Inte heller ger kommunens Miljöprogram 2011–2015 någon vägledning om hur en effektiv målstyrning kan åstadkommas. Att medborgarna får en ofullständig och missvisande bild av kommunens miljöstatus duger inte för oss i Folkpartiet som tar miljöfrågan på allvar.

Elvy Svennerstål (FP)

gruppledare i miljö- och hälsoskyddsnämnden