(rubrik saknas)

Klimatrelaterade olyckor som ras och översvämningar förväntas bli vanligare i framtiden. Det är ett stort problem, både för husägare vars hus ligger i utsatta områden, och för kommunerna.

Trots dessa problem tycks många kommuner i sin iver att bygga strandnära och attraktivt bortse från klimatriskerna när man planerar för ny bebyggelse. I flera Stockholmskommuner, såsom Nacka och Täby, väntar man exempelvis en mycket stor befolkningsökning de kommande åren. En stor del av de nya bostäderna åt dessa människor byggs i vad som i dag betraktas som attraktiva områden nära vatten.

Men hur ser det ut om 20 år? Kommer hälften av dessa bostäder att stå under vatten delar av året? Och vem ska betala för skador som det går att förutspå redan i dag? Försäkringsbolag ersätter ”plötsliga och oförutsedda” händelser, men inte slitage eller andra skador som är förväntade.

Ska husägarna själva stå för kostnaderna, om de köpt ett hus som står på mark som godkänts som byggbart av kommunen?

Kommunerna måste i sin samhällsplanering ta hänsyn till prognoserna om effekterna av klimatförändringarna. Att inte lyssna på varningarna riskerar att sätta mängder av husägare i en orimlig situation. Det får aldrig vara köparens skyldighet att bevaka att bostaden byggs på säker mark. Detta måste vara ett ansvar för den som ger bygglov: kommunen.

Vi anser att ny bebyggelse i riskområden bör stoppas. Det kommer även att krävas skade­förebyggande insatser – i samverkan mellan staten, myndigheter, fastighetsägare och försäkringsbolag – på befintlig bebyggelse.

Att blunda kan få långtgående konsekvenser, med stigande försäkringspremier och högre självrisker i utsatta områden.

Erik Kring

skadechef

försäkringsbolaget If