(rubrik saknas)

Ibland känns det som slöseri med tiden att sitta i fullmäktige på möten som mest går ut på att de styrande kör över oppositionen, röstar nej till deras motioner och yrkanden och svarar på interpellationer med att ”så här har vi gjort sedan 70-talet och det har fungerat bra”.

Det kunde handla om vital demokrati. Att allt inte är färdigt när det kommer till fullmäktige. Att kommunstyrelsens förslag till beslut utmanas, diskuteras, ändras, röstas ner, därför att alla prestigelöst lyssnar på argument, oavsett från vilket parti. Därför att alla vill ha bättre beslut, mer underbyggda och förankrade. När allas deltagande tillvaratas är det lusten som blir drivkraft – inte partipiskan.

Den 11 juni var Miljöpartiet de grönas motion om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys äntligen framme i fullmäktige för beslut. Behandlingen av motionen har varit grundlig och resulterat i många förslag på åtgärder som kan stärka barnens rättigheter och sätta igång arbetet med att införliva Barnkonventionen i kommunens arbete. MP visade på punkt efter punkt hur förslagen i beredningen stämde överens med motionens yrkanden. Men kommunstyrelsen hade sagt sitt: motionen anses besvarad och man återkommer senare med eventuella åtgärder.

Det hade bara behövts ett beslut i fullmäktige så hade vi kunnat sätta igång med att förverkliga alla bra idéer. Men då måste man ju bifalla Miljöpartiets motion. Usch och fy, detta lilla skitparti. Nej, det gör vi bättre själva, senare! Att ett barnrättsperspektiv helt saknas i Danderyds regelverk, trots flera direktiv från regering och riksdag sedan 1998, ses inte som en anledning till brådska. Barnombudsmannens enkäter har inte besvarats. Inte heller har barnen i skolorna fått del av projekt som ska sprida kunskap om Barnkonventionen.

Det hade bara behövts ett beslut i fullmäktige. Trots motvind tappar vi dock inte modet. Vi påverkar politiken i Danderyd och fortsättningen bevakas med örnblick.

Ninnie Oké, MP i Danderyd