(rubrik saknas)

Sommarens värsta rötmånadershistoria bjuder nog kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaren på i Danderyd. När frågan om handlingsplan för tunnelförläggning/överdäckning av E18 genom Danderyd diskuterades kunde ett antal skamsna politiker konstatera att, trots att ett antal utredningar och förespeglingar gjorts under de senaste 40–50 åren, så har ingen varit i kontakt med väghållaren, det vill säga Vägverket eller dess efterföljare och i sista hand staten.

Detta låter helt otroligt, eftersom kommunen ju till och med förelagt väghållaren att vidta åtgärder i form av fartbegränsningar för att lösa miljöproblemen utefter vägen. Åtgärder som närmast är kosmetiska och ingalunda ger en långsiktigt hållbar lösning på de allt ökande miljöproblemen.

Det ter sig alltså inte förvånande att en tunnelförläggning inte funnits med i de många infrastruktursatsningar som genomförts och planeras i Stockholmsregionen eftersom kommunen inte synes ha aktualiserat frågan gentemot ägaren,det vill säga väghållaren.

Det kan inte vara rimligt att planera in ny bebyggelse i området innan miljöproblemen från E18 åtgärdats. Varför denna tvehågsenhet nu och tal om att inte väcka falska förhoppningar, när nu frågan stötts och blötts så länge och så många förväntningar förespeglats? Inte är det väl ändå så att man från politiskt håll hellre ser att köpcentrat vid Mörby centrum exponeras mot motorvägen för att locka fler kunder än att medborgarna skyddas mot trafikbuller och partiklar i sin boendemiljö?

Bullermattan från E18 sträcker sig i princip över hela kommunen och kommer ätt bli än mer störande när trafiken ökar på grund av ökad bebyggelse i nordostkommunerna.

Debatten i kommunfullmäktige, som kan avlyssnas från kommunens webbsida, väcker frågor. Det är sista stund att agera, men dock inte för sent! Och givetvis ska väghållaren, alltså staten, finansiera merparten av åtgärderna! Vägtunnlar har byggts och byggs i regionen utan krav på finansiering genom bebyggelse.

Anita Enflo