(rubrik saknas)

Lokaltidningen Mitt i:s artikel om detaljplan och exploateringsavtal för Östra Kanalstaden vittnar om kommunledningens okunnighet om förutsättningar för projektet.

De två sista månaderna 2010, innan kommunens nyvalda styrelse och fullmäktigeförsamling skulle ta över vid årsskiftet, rådde febril aktivitet för att besluta om detaljplan och exploateringsavtal med JM AB. Som ledamot av kommunstyrelsen kunde jag inte godkänna hur beslutsprocessen fördes.

Mina invändningar dokumenterades både i kommunstyrelsen och till medier. Varken byggnadsnämnd eller kommunstyrelsens arbetsutskott brydde sig dock.

Av artikeln i Lokaltidningen Mitt i den 29 maj framgår att kommunledningen fortfarande inte har en aning om vilka juridiska och lagliga villkor som gäller. Kommunalrådet anser till exempel att JM som exploatör får köpa marken av kommunen för samma pris som kommunen köpt den. Därför skulle det inte vara en fördel för JM. Vet kommunledningen inte att det är skillnad mellan att på uppdrag utarbeta detaljplan och att förvärva mark?

Jag skäms att behöva påminna kommunalrådet om att varje löfte om framtida förvärv av fast egendom är ogiltigt utan köpekontrakt. Kommunen och JM AB har inte skrivit något köpekontrakt.

En sammanfattning av viktiga händelser 2010 bör ges. Den 23 november godkände byggnadsnämnden detaljplanen för Östra Kanalstaden. Den 24 november redovisade samhällsbyggnadsförvaltningen sitt tjänsteutlåtande på ett femtiotal sidor, med förslag till ett exploateringsavtal som framtagits med JM AB som exploatör. Det skrivs bland annat att ”Avtalet är upplagt så att exploatören förvärvar marken för totalt cirka 25,2 Mkr”.

Den 2 december beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ärendet skulle fortsätta. Den 13 december, vid ett extra sammanträde i kommunstyrelsen, fanns Östra Kanalstaden på dagordningen för beslut som, efter omedelbar justering senare samma dag, skulle föreläggas kommunfullmäktige.

All dokumentation i ärendet, cirka 50 sidor, lades på styrelseledamöternas bord före sammanträdet för inläsning under pågående sammanträde.

Så gick det till i detta stora och viktiga beslutsärende. Kommunstyrelsen avstod från att lägga fram ärendet till kommunfullmäktige.

Tage Lundberg

moderat