(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Fungerar tillsynen av pedagogisk omsorg?” den 15 maj:

Marina Davidsdotter om Danderyds kommun följer upp kvaliteten i den pedagogiska omsorg som bedrivs i kommunen (tidigare kallat familjedaghem eller dagmammor).

Det med anledning av en kartläggning från Skolverket som visar att tre av tio kommuner inte följer upp verksamheten. Marina Davidsdotter kan vara lugn.

Eftersom Danderyds politiska majoritet tycker att pedagogisk omsorg är ett värdefullt alternativ till såväl kommunala som fristående förskolor, följer vi upp verksamheten precis som vi gör med övriga förskolor som verkar i kommunen, kommunala och fristående.

Vår förvaltning har fortlöpande kontakt med verksamheterna och rapporterar till nämnden om man uppmärksammar brister eller problem. Sammantaget har vi därför god kunskap om hur kvaliteten i dessa verksamheter är och hur de fungerar.

Patrik Nimmerstam (C)

ordförande

barn- och utbildningsnämnden

Christian Hoas (M), 1:e vice ordförande

barn- och utbildningsnämnden