(rubrik saknas)

Enligt kartläggning som Skolverket gjort visar att var fjärde kommun som har pedagogisk omsorg i enskild regi inte utövat tillsyn de senaste två åren.

Hur ser det ut i Danderyd? Kommunerna har ett stort ansvar för kvaliteten inom pedagogisk omsorg. Trots detta saknar många kommuner politiskt beslutade mål eller riktlinjer för verksamheten. Det finns även en osäkerhet om vilka krav kommunen kan ställa på pedagogisk omsorg.

Familjedaghem har länge bedrivits av dagbarnvårdare i deras egna hem. Men den 1 juli 2009 ersattes begreppet i skollagen med ett vidare begrepp – pedagogisk omsorg – för att uppmuntra nya verksamhetsformer.

Kommunerna blev samtidigt skyldiga att ge bidrag till enskilda huvudmän som vill driva pedagogisk omsorg och bedöms leva upp till de nationella målen. Det kan vara en enskild person som vill driva pedagogisk omsorg i sitt eget hem, men huvudmannen kan också bedriva verksamheten på andra sätt. Kommunerna ska också utöva tillsyn av de huvudmän som de ger bidrag.

Kvaliteten ska följas upp eftersom pedagogisk omsorg ofta bedrivs av en ensam vuxen med en barngrupp i den vuxnes hem har kommunerna en viktig uppgift i att följa upp kvaliteten.

Tre av tio kommuner har inte följt upp kvaliteten i den egna verksamheten.

Fungerar tillsynen av pedagogisk omsorg?