(rubrik saknas)

Vi anklagar Stockholms stadsbyggnadsnämnd, styrelserna för Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan samt Studentkårernas styrelser för att medvetet överträda det lagliga skydd som regering och riksdag utarbetat för att skydda den Kungliga nationalstadsparken, vår huvudstads gröna oas, från exploatering. Steg för steg äts parken upp.

Stockholms stads planer för Albanoområdet i Nationalstadsparken strider mot miljöbalkens bestämmelser. Dessa fastslår att ”ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas”. Såväl kulturlandskapet som de biologiska spridningsvägarna utsätts för bestående skador om den planerade exploateringen genomförs. Förslaget är lagstridigt och måste avfärdas.

Läs remissvaren från Förbundet för Ekoparken, Kommittén för Gustavianska parken och Haga-Brunnsvikens vänner vilka sänts till Stockholms Stadsbyggnadskontor. Handlingarna finns på www.nationalstadsparken.org./yttranden.