(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Söderort kommer att förändras fullständigt” den 15 maj:

Alliansen vill låta NCC och andra byggbolag tjäna pengar på marken i ett värdefullt natur- och rekreationsområde med ädellövskog och tre våtmarker i en av Stockholms gröna kilar. Med bara 165 kedjehus och fem stadsvillor lyckas man blockera Hanvedenkilen vid norra Magelungen och införa biltrafik på samtliga gångvägar i Rågsveds friområde. Även genomfartstrafik mellan Magelungsvägen, Ågestavägen och Huddingevägen skapas för att ”öka tryggheten” i området.

Den tidigare majoritetens planer från 2004 med förtätning av Rågsved (”Områdesanalys för Södra Rågsved”, Stockholm stad) och naturreservat i Rågsveds friområde (”Aldrig långt till naturen”, Länsstyrelsen) kastas på sophögen. Med cyniska argument som integration och karriärboende för Rågsvedsborna planerar staden villor som kostar fyra, fem miljoner i en enklav i naturområdet med direktbilväg till Farsta centrum (tio minuter). Byggbolagen tjänar mer pengar på villor i naturen än förtätning av Rågsved.

Planeringsunderlaget är undermåligt särskilt vad gäller natur- och miljöfrågor. Man hävdar att Hanvedenkilen skall bevaras genom att bebyggas. Kunskapen om Rågsveds friområde är obefintlig. Hus placeras i våtmarkens gyttja, vid utloppet för dagvattenledningen som avvattnar Södra Rågsved, på en gammal skjutbana med skyhöga blyvärden, ovanpå en större dricksvattenledning och så vidare.

Denna ”planering” trycks på medborgarna med odemokratiska metoder. Samrådet hålls i en annan stadsdel efter kryptisk annonsering, stadsdelsnämnden sjabblar med sin mötesannons och med publicering av sitt remissvar och ansvariga borgarråd (tre stycken) vägrar träffa medborgarna för en diskussion. Stadsbyggnadskontoret deklarerar att ingen hänsyn behöver tas till de cirka 2 300 remissvaren/protesterna mot planerna, som kommit in från medborgarna.

Likheterna med odemokratisk utförsäljning till stora bolag av mark i tredje världen är slående. Då kallas det ”land grabbing”!