(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Värna Stockholms mellanrum” den 18 oktober:

Signaturen Birgitta i Årsta skriver om behovet av ett utökat medborgar­inflytande så att vi ska kunna värna stadens viktiga mellanrum som parker, koloniområden med mera. Det är verkligen sant. Makthavarna i stadshuset har ju till och med lämnat demokratin bakom sig, när de tänker trotsa den gällande detaljplanen för Årstafältet och bebygga området.

Vi har också problem i Rågsved, där makthavarna vill lägga en bred matta med bebyggelse i vårt fina rekreationsområde. Den bakomliggande orsaken till att stadshuset styr söderort så despotiskt kanske ligger i att söderorts anslutning till huvudstaden saknar demokratisk legitimitet. Anslutningen ägde nämligen rum 1913, före den allmänna rösträtten, och utgjorde en fortsättning på överhetens gamla politik av att lägga mark under sig för sina egna syften.

Det bästa vore därför om söderort fick sälla sig till de andra grannkommunerna som gränsar till innerstaden (Solna, Danderyd, Lidingö och Nacka) och återfick sitt kommunala självstyrelse.