(rubrik saknas)

I nummer 19 av Lokaltidningen Mitt i kunde man få intrycket att en intervjuad person regelbundet störs av otillåten nattrafik över centrala Upplands Väsby. Jag vill understryka att flygningar normalt inte sker nattetid över tätorten. De nattstarter som refereras till i artikeln har skett på bana 1 när piloter av prestandaskäl begärt att få använda den längsta banan. Dessa starter är en avvikelse men inte ett villkorsbrott och stör främst boende i Rosersberg i Sigtuna kommun. Planen svänger dock före Upplands Väsby.

De andra avvikelser artikeln nämner där lägsta flyghöjd underskridits handlar om en generell regel: stora flygplan som inte håller på att landa ska inte flyga på lägre höjd än 750 meter. Arlanda har ca 100 000 inflygningar per år, varav cirka 15 000 avser bana 3 söder­ifrån och berör Upplands Väsby tätort. 85 000 inflygningar går således över andra områden. 57 underskridanden har rapporterats under tre månader, det vill säga 0,2 procent av alla landningar har underskridit höjden, vanligtvis av väl motiverade flygsäkerhetsskäl. Vid de tre tillfällen, då det inte förelåg flygsäkerhetsrelaterade skäl, skrev Swedavia brev till flygbolagen och påtalade villkorsbrottet. Detta framgår också av flygplatsens kvartalsrapportering till länsstyrelsen.

Swedavia ansöker nu om ett nytt miljötillstånd som bland annat gör det möjligt att överflyga tätorten, men med åtgärdsprogram för att minska bullret och förbud mot nattrafik. Dagens förbud mot nattrafik rör egentligen Löwenströmska sjukhuset.

Med nu gällande tillstånd blir landningar på bana 3 söderifrån inte möjliga den 1 januari 2018, detta oavsett bullernivå. Effekten kan bli en halvering av flygplatsens kapacitet i rusningstrafik. Utan ett nytt tillstånd riskerar därför regionens och landets tillgänglighet att försämras kraftigt.

Längre in i framtiden kan troligen kurvade inflygningar användas i stor skala för att flytta buller från känsliga områden. Men dessa kurvade inflygningar debatteras just nu i Täby, en av de orter som i stället kan komma att påverkas.

Swedavias uppfattning är att bullerfrågan måste ses ur ett regionalt helhetsperspektiv och ta mesta möjliga hänsyn till alla kringboende.

Jan Lindqvist, kommunikationschef på Swedavia Arlanda