(rubrik saknas)

För ett antal år sedan bestämde sig Nacka kommun för att låta de kommunala biblioteken övergå i privat drift. Kritiken och de skrämda utropen lät inte vänta på sig. I ett inlägg på Vänsterpartiet i Nackas hemsida skrev en av partiets ledamöter i kulturnämnden, Lars Örback, att biblioteken skulle ”slumpas ut till dem som skriver de vackraste formuleringarna”. Mattias Qvarsell (S) gick ut på Socialdemokraternas hemsida och oroade sig över att biblioteken skulle sluta tillhandahålla tidskrifter och riskera att tas över av ”religiösa sekter”. Vänsterpartiet i Nacka drev frågan vidare till partiets nationella kongress i januari, där man yrkade på att bibliotek i privat drift skulle hota utbudet och förhindra samarbete bibliotek emellan. Denna kritik har visat sig vara grundlös. Under upphandlingen utvärderades anbuden utifrån särskilda bedömningskriterier som kulturnämnden ställt sig bakom. Utgångspunkterna var att biblioteken skulle erbjuda hög kvalitet, service och innovativa lösningar. Sedan bedömdes anbudens strategier inom fler olika områden. I och med denna långvariga och grundligt utförda utvärdering är det fel att påstå att upphandlingarna var någon typ av lotteri. Det var långtifrån slumpen som avgjorde. Farhågorna om oseriösa aktörer visade sig vara överdrivna i och med de krav som ställdes av kommunen. Bland annat såg man till tidigare visad förmåga och erfarenhet. Ett av de centrala bedömningskriterierna var att aktören skulle erbjuda ett brett utbud, vilket naturligtvis utesluter att en förment partiskhet från aktörens sida kommer att kunna påverka utbudet. I kriterierna för upphandlingarna premierades även engagemang och vilja till samarbete, för att garantera ett rikt utbud hos biblioteken. I och med att fler bibliotek övergår i privat drift kommer kvaliteten att öka, tack vare denna grundligt genomförda process. Förhoppningsvis kommer det då att bli än mer uppenbart att privat drivna bibliotek inte är något att frukta.