(rubrik saknas)

Och kvittras kanske också. Förmodligen mer än vanligt, av glädje över tekniska nämndens beslut att godkänna reservatsbestämmelser samt skötselföreskrifter för naturreservat i Rinkebyskogen. Nu finns ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige, i och med detta kan också startskottet skjutas för förhandlingar med markägarna, något som kan komma att påverka reservatets slutliga utformning.

Tankarna på ett naturreservat i Rinkebyskogen har funnits länge och genom tekniska nämndens beslut har en stabil grund för fortsatt arbete och kommande beslut i kommunfullmäktige lagts.

Bestämmelser och föreskrifter har varit föremål för bred remissbehandling och glädjande nog finns ett mycket brett stöd för inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen. Det kommer att ge skogen ett starkt skydd mot exploatering och ”betongifiering” och trygga Danderydsbornas möjligheter till naturupplevelser för lång tid framöver. Föreskrifterna innebär inga större förändringar jämfört med i dag men den som tänkt sig ett köpcenter eller liknande för nog skrinlägga sina planer.