(rubrik saknas)

Trängsel, farliga trafiklösningar och nedsmutsning är vardag för de 130 000 resenärer som varje dag passerar Slussen. Vänsterpartiet avvisar detaljplanen för nya Slussen men säger ja till bussterminalen i Katarinaberget. Terminalen kommer att behövas även när t-banan till Nacka/Orminge är klar.

Vi har framfört flera krav under planarbetet.

De planerade rulltrapporna och hissarna till de båda tunnelbaneperrongerna är en förutsättning för en god miljö. Vi vill inte ha spärrar som stoppar upp flödet och skapar flaskhalsar.

Med flera entréer i bussterminalen kommer in- och utpassage att underlättas och från tunnelbanans norra ände nås kajerna. Dessa ska vara till för gående, cyklister och för dem som nyttjar den kollektiva båttrafiken vid Slussens Saltsjösida.

En hiss till Hökens gata/Götgatan är tillsammans med en fungerande Katarinahiss nödvändig för god tillgänglighet till Götgatan och det branta Katarinaberget och Mosebacke.

Stockholms stad – tillsammans med landstinget/SL, Nacka och Värmdö – måste utarbeta en plan, som minimerar störningarna under den fem år långa ombyggnadstiden.

Vi vill se en ökning av andelen kollektivtrafikresenärer – det är den viktigaste miljösatsningen vi kan bidra med. Därför välkomnar Vänsterpartiet en ny bussterminal i Slussen.

Därför säger V ja till nya bussterminalen