(rubrik saknas)

Täby kommun har nu alla möjligheter att göra ett stort avtryck i framtiden genom att välja att göra galoppfältet till ett föredöme för hållbart byggande och boende.

Förutsättningarna är ett stort markområde som redan är exploaterat, ingen ”ny” mark behöver tas i anspråk.

En kraftfull satsning skulle göra Täby världskänt och alla Täbybor stolta över att ha gjort en insats för kommande generationer. Kommunen skulle leva upp till målsättningen i sin ”klimat- och energistrategi” att ligga i framkant när det gäller klimatarbetet.

De största markägarna, JM och Skanska, har kunskap på området ”hållbart byggande”. Kräv att politikerna stöttar dem och ställer krav så de törs ta steget fullt ut. Här finns fjädrar i hatten att hämta för byggbolagen.

Vad menas då med ”hållbart”? En definition som togs fram av FN:s Bruntlandkommission lyder: ”hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.”

I praktiken vid byggandet av en ny stadsdel kan det innebära:

Trä är betydligt mer klimatsmart än betong. Trä är förnybart och binder dessutom koldioxid (till skillnad mot betong som frigör koldioxid vid framställningen).

Nyttja byggnadernas tak! Gröna tak möjliggör odling som ökar upptaget av växthusgaser, ger bättre dagvattenhantering och kan ge närodlade grönsaker.

Sträva efter energieffektivitet. Öppna för möjlighet att använda olika energiformer.

Tillse att hela byggprocessen sker med miljömässigt kloka logistik- och transportlösningar.

När Hammarby sjöstad planerades tänkte man att hållbarhet skulle prägla både byggande och boende. Man beslöt om ett ambitiöst miljöprogram. Men av flera olika anledningar nåddes aldrig programmets mål. Tjugo år har nu gått, byggteknik har utvecklats, världen har blivit mer medveten om nödvändigheten att hushålla med råvaror och energi.

I Täby är det dags att sikta högt och hålla kvar en hög ambitionsnivå tills arbetet är avslutat. Tunga investeringar nu kommer att betala sig genom en mer hållbar framtid. Tänk långsiktigt så ökar chansen rejält att vårt samhälle blir, inte bara ekologiskt och socialt, utan även ekonomiskt hållbart!

Täby Naturskyddsförenings klimatgrupp