(rubrik saknas)

En av fördelarna med att bo i Hägersten är närheten till Vintervikens natur och Mälarens stränder med platser där det går att få avkoppling och ro. Möjligheten till detta försvåras av den strandnära vattenskoterkörning som blivit ett vanligt inslag under sommarsäsongen. Det är en farlig och störande lek på naturens, djurens och människors bekostnad.

Att vattenskoterkörning är skadligt är knappast okänt för någon. Naturvårdsverket beskriver på sin webbplats de problem som vattenskoterkörning medför. Förutom att intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan uppfattas som mycket störande skriver de att skador riskerar att uppstå på bottnarna, för växtlivet och djurlivet.

Reglerna för att köra vattenskoter finns i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter. I förordningen står att vattenskoter bara får användas i allmänna farleder och i områden där länsstyrelsen beslutat om undantag. På grund av en friande dom i EG-domstolen den 4 juni 2009 och att EU:s regelverk gäller före svensk lagstiftning har Åklagarmyndigheten meddelat att överträdelser mot vattenskoterförordningen inte ska lagföras.

På vårt initiativ har Vänsterpartiet i en interpellation till Sveriges riksdag ställt frågan till miljöminister Lena Ek (C) när regeringen ska agera för att förordningen om användningen av vattenskoter åter ska kunna tillämpas. Som ett svar på denna har miljöministern nu gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera de olägenheter för människors hälsa eller miljön som användningen av vattenskotrar kan ge upphov till. Myndigheten har även fått i uppdrag att se över lagstiftningen på området.

Vi hoppas att vårt initiativ kommer att leda till en förändring redan till nästa sommar.

Caroline, Hans, Eva och Erik

miljögruppen/Vänsterpartiet LiljeholmenHägersten