(rubrik saknas)

För Centerpartiet är det självklart att cyklister får bättre förutsättningar att vara en del av transportsystemet. För att uppnå detta måste cykling ses som ett likvärdigt transportsätt som övrig trafik i det svenska transport­nätet.

På Centerpartiets distriktsstämma samlades centerpartister från hela länet. Där gjorde vi klart att det finns ett stort behov av att bygga ut och förbättra cykelvägnätet i Stockholm. En av våra tydligaste uppmaningar är att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att bygga minst 1 000 kilometer mer cykelväg runt om i länet.

Länets planprocesser och finansieringslösningar ger goda förutsättningar att få till stånd ett attraktivt cykelvägnät. För att nätet ska bli attraktivt vill vi att befintliga cykelvägar får bättre underhåll, städning och snöröjning samt att det byggs fler cykelpumpstationer.

Inom ramen för gällande lagstiftning har kommuner i Stockholms län goda möjligheter att ta eget ansvar för planering och samordning av cykelparkeringar vid kollektivtrafikpunkter.

Cykling är ett eget tran-sportslag och det är viktigt att den prioriteras ekonomiskt och politiskt. Berörda aktörer bör fokusera på att se fördelarna med en ökad samverkan mellan cykling och kollektivtrafik. Det är ett hållbart val för framtiden.

Per Lodenius (C), ­distriktsordförande ­Stockholms län

Stefan Bergström (C), ­kommunalråd Sundbyberg