(rubrik saknas)

Under våren kommer skolinspektionen att besöka skolor i landet för att se om landets elever får utveckla sitt läsande och skrivande. Granskningen ska ge en bild av hur skolbiblioteken används.

Av Skolinspektionens tillsyn 2012 framgår att 33 av 470 grundskolor fick kritik. 30 av 114 gymnasieskolor uppfyllde inte heller kraven på skolbibliotek.Nästan alla var friskolor.

Skollagen som kom 2011 föreskriver att:

w Eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan.

w Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur, skönlitteratur och informationsteknik.

w Biblioteket är anpassat till elevernas behov. Skolinspektionen har även tagit fram ett infoblad kring bestämmelserna.

En internationell undersökning av läsförståelse visade att resultaten försämrades 2001 och 2006, genomsnittet för de svenska eleverna gick ned från 561 till 542 poäng. Sverige var ett av fåtal länder där elever försämrat sina resultat för hela perioden.

”Skolan kan därför inte sägas klara det kompensatoriska uppdraget”, skriver Skolinspektionen.

Hur ser det ut i Stockholms stad? Ute i stadsdelarna? Följer rektorerna skollagen? Heter elevernas rätt till skolbibliotek vilja och pengar?