(rubrik saknas)

Samhället är i dag i behov av en attitydförändring. Det finns ingen plattform som är tillgänglig för den stora allmänheten för att kunna ta del av och påverka de politiska beslut som förs och inte heller är man tillräckligt informerad för att man skall kunna bli delaktig.

Ett ökat engagemang från medborgarnas sida efterfrågas, men lite görs från beslutfattarnas sida för att stödja detta.

I stället kommer nedläggningar, utförsäljningar och pikanta löneökningar som tär av en budget som egentligen var avsedda medborgarna.

Samtidigt som de flesta inte har koll eller möjlighet att förstå hur beslutsfattandet går till ökar glappet mellan väljare och folkvalda.

Ungdomar och vuxna vill kanske tycka till och påverka dagordningen, men är kanske inte medvetna om hur. Det kräver ansträngningar från politikernas sida.