(rubrik saknas)

Danderyds kommun omvandlade en stor del av Rinkebyskogen till naturreservat förra året. Områden med täta granbestånd, bristen på äldre, grova träd och ädellövskog vittnar om ett intensivt skogsbruk under 1900-talet. Därmed uppstod en för vår klimatzon påtaglig artfattigdom.

Att man inom vissa delar av skogen inte ens stöter på lite äldre björk kan få en att misstänka att skogsbolagen här en gång mycket intensivt tog bort alla lövträd för att gynna gran och tall. Låt oss inte glömma att från 50-talet fram till 1977, då det förbjöds, så var bruket att bespruta skogarna med hormoslyr mycket utbrett. Detta ”avlövningsmedel” dödar effektivt bland annat alla lövträd och gräs.

Men när reservatet nu har skapats ska vi ta chansen att återskapa en riktig skog. En ensidig och tät tall- och granskog som den vi nu har är varken naturlig eller trevlig att vandra i. Låt oss gallra bland granarna och gynna träd som hör hemma i vår natur men som i dag är undanträngda.

Ek, lönn, rönn, lind, alm, hägg, fågelbär och ask är exempel på sådana träd. Den känsliga granen hade däremot aldrig kunnat bli så spridd utan det industriella skogsbrukets hjälp.

Skapa små gläntor runt de få små ekar som trots alla odds ändå har lyckats etablera sig, men nu för en hopplös kamp mot skuggan från granarna. Annars dör de innan de har hunnit växa sig stora nog för att nå upp till ljuset.

Med en genomtänkt skötsel kan vi återfå en riktig skog, med många olika slags träd, blommor, djur och svampar – en ljus och varierad skog som är trevlig att vandra i. I en kommun som Danderyd skall vi inte behöva ha en enformig barrskog, eller en monoton granplantering inpå knuten!

Christer Lidgard,

Djursholm