(rubrik saknas)

Så har då högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för överklagandet av avtalet om Mörby centrum. Detta innebär att det är fritt fram att hålla handikappingången låst och därmed förhindra handikappade att delta i kommunfullmäktiges sammanträden, som ju ska vara offentliga enligt kommunallagen.

Kommunen kan också försälja mark för exploatering till ett pris som är betydligt lägre än vad kommunens investeringsutgifter för projektet betingar. Kommunen säljer alltså OK-tomten för 110 miljoner kronor medan kommunens investeringsutgifter i gator och vägar beräknas till cirka 159,9 miljoner kronor.

Kommunen löser in en liten markplätt (parkeringsdäcket) utlagd som allmän plats (park) och helt utan byggrätt för 62 miljoner kronor. Totalt innebär det att kommunen får 110 miljoner kronor och betalar 221,9 miljoner kronor, det vill säga det dubbla, för exploateringen av Mörby centrum. En veritabel förlustaffär! Eventuella inkomster från försäljning av mark för två planerade bostadshus längs Golfbanevägen kräver sin egen diskussion och bör inte inräknas i projektet.

Danderydsborna har alla skäl att bevaka sina politikers framfart. Det är hart när omöjligt att i efterhand rätta till politikernas misstag. Det är Danderydsborna som får stå för kostnader och konsekvenser.

Anita Enflo, f.d. Moderat