(rubrik saknas)

Det vi i dag känner som Öster­åker har varit bebott sedan sista fasen av stenåldern (cirka 4 000 år f.kr.). Människorna som bodde här under stenåldern, bronsåldern och järnåldern ligger begravda på gravfält på platser vi i dag inte sätter i samband med kyrkogårdar, det vill säga ute i skogarna runt om i kommunen.

Lämningarna från dessa forn­tida samhällen utgör en del av vårt kulturarv, som enligt kulturminneslagen ska vårdas. I Öster­åker finns enligt Fornsök omkring 800 fornlämningar, varav cirka 290 är gravar eller gravfält.

2008 gav Österåkers kommun Taggen AB uppdraget att inventera det bebyggelsenära fornminnesbeståndet och att föreslå en åtgärdsplan för det. Företaget inventerade omkring 90 fornlämningsplatser i, eller nära, Åkersberga tätbebyggelse. Man föreslog åtgärder som har implementerats i några få lokaler (Ekbacken, Smedby samt några få ställen till).

För att man inte ska låta kulturarvet förstöras måste Öster­åkers kommun inventera resten av kommunens kulturarv och upprätta en åtgärdsplan.

I kulturnämndens budget 2013 kan man läsa ”Kommunen har stora fornminnesområden för vilka det i dag råder otydlighet vad gäller underhållsansvar mellan byggnadsnämnd och kultur- och utbildningsnämnden. Detta bör klargöras och en bevarandeplan bör upprättas”.

Alltså – fornminneshanteringen bollas mellan två nämnder och ingenting görs, utom på någon publik plats inom tätorten.

Taggen AB identifierae 20 fornminnen som byggts bort av villor, skolor med mera. De identifierade också 27 fornminnen på privat mark (skogs- eller jordbruksmark), där fastighetsägaren har ansvaret för fornminneshanteringen. Det är inte bara bebyggelse som förstör kulturarvet, det är också skogsbruk, aningslösa människor med mera. Sakta men säkert förstörs kulturarvet och kommunen gör i princip inget.

Det finns krafter i kommunen som kan vara bollplank åt kommunen vid prioriterings-, inventerings- och åtgärdsplaneringsarbetet – som Fornminneskommittén inom Österåkers hembygds- och fornminnesförening.

Staffan Lundmark

arkeolog