(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ta vara på den lokala kulturen i Sollentuna” den 30 oktober:

Fullmäktige i Sollentuna är över alla partigränser överens om att skapa förutsättningar för att nå målet att Edsviksområdet ska bli ett av norra Storstockholms mest attraktiva områden. En projektledare har nyligen anställts för att ta tillvara på alla aktörer som finns där, för att skapa synergieffekter och bli slagkraftiga ihop.

Kommunen kan tillsammans med företag, föreningar, enskilda, studieförbund, samfund och organisationer göra väldigt mycket. Projektledaren har börjat med att träffa alla aktörerna för att skapa ett nätverk med målsättningen om ett starkare utbud i Edsvik. Det nätverket är öppet för fler aktörer som vill engagera sig.

Alla som känner till kommunens starka kulturengagemang och investeringar, inte minst i Edsviks konsthall, vet att kommunen även i fortsättningen tänker arbeta för att nå det mål som fullmäktige har lagt fast. Vi för exempelvis samtal med ABF, en av undertecknarna till insändaren, om ett gemensamt engagemang i området.

Stallbackens vänner, en annan undertecknare av insändaren, är en förening som funnits länge och som vi hoppas även i fortsättningen ska vara med och utveckla området.

De förslag som insändarna för fram, om att flytta en skulptur och om att skapa en permanent utställning av kända Sollentunakonstnärer, får hänskjutas till den projektledare som anställts. Det finns massor av idéer som nu hanteras. Välkomna att delta aktivt i arbetet som pågår, ert engagemang är värdefullt.

Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur och fritidsnämnden

Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande