Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Attraktiv mark får inte bli museum” den 18 juni:

Viking Skeeborg, moderat och ledamot i byggnadsnämden i Österåker, skrev en insändare om bostäder vid Näs och Täljöviken. Både hans insändare och kommunens reklam i Åkersberga­kanalen, visar tydligt vilka naturvärden som håller på att gå förlorade.

Reklamen visar först en bild på det fantastiska landskapet vid havet, som enligt kommunen är så vackert att det ska exploateras för att öka tillgängligheten. Sedan en bild av nybyggda hus där naturen är borta och minimala grönytor mellan gångvägarna återstår. De båda bilderna visar oerhört tydligt de värden som kommer att förloras.

Viking Skeeborg skriver att vi måste bygga på de mest attraktiva platserna för att locka nya invånare. Nonsens! Nya bostadsområden lockar köpare av många anledningar – närhet till skola, dagis, service och kommunikationer. I Täljöviken kommer detta att saknas. De boende tvingas till ett bilberoende.

Detta strider mot intentionerna i såväl plan- och bygglagen som i miljöbalken, om att bygga hållbart där infrastruktur finns, för att minskar antalet transporter och påverkan på klimatet.

Men kommunen kommer att bryta mot en rad andra lagar och förordningar när man exploaterar området, till exempel biotopskydd och artskyddsförordningen, riksintresse för kust och hav, beslut om jordbruksmark med mera.

En framsynt kommun tänker att: ”Det allra vackraste är det vi ska spara åt dem som bor här och för nya kommuninvånare, och för våra barn och barnbarn.”

Och Viking Skeeborg, vad ska vi göra när vi byggt ut alla de vackraste platserna? Vem vill då flytta hit när bara det ”fula” återstår.

Mycket försåtligt skriver han ”nu finns en markägare som är beredd att bygga på Näs marker”. Han vill påskina att markägaren gör en uppoffring. Sanningen är att den vackraste marken är den mest lönsamma att bygga på, den går lättast att sälja och ger störst vinst till exploatören. Viking Skeeborg och hans partikamrater krattar manegen för markägarna!

Men Viking Skeeborg, det finns annan mark som vi kan bygga på. Vi måste spara det enda naturområde av klass 1 som vi har och därför ska vi inte bebygga Täljöviken eller Näsängen.

Kinna Lundin

Naturskyddsföreningen

i Österåker