(rubrik saknas)

SVAR ”Kriminalitet måste förebyggas i unga år” den 22 januari:

Yasemin Ergül efterlyser tidiga insatser för att förebygga kriminalitet. Vi kan faktiskt göra något åt problemet. För det första finns ett attitydproblem. Eleven som får stödinsatser i skolan blir utsatt och ses inte som riktigt normal. Detta är förödande då det skapar en rädsla för och ett avståndstagande mot de som avviker från normen. Därför ska lärare stoppa kränkande behandling och mobbning direkt.

För det andra har vi dålig samverkan. Trots att myndigheter snabbt blir involverade när ungdomar hamnar snett så är samverkan mellan skola, polis och socialtjänst ovanligt. Kommunerna måste prioritera detta, och även ta med fastighetsägare och andra i samarbetet. Här tror jag det kan behövas ny lagstiftning.

För det tredje tänker vi kortsiktigt. Samhällskostnaderna för kriminella gäng är stora och kostnaderna delas mellan många myndigheter. Men vi måste tänka längre! Varje kommunpolitiker borde prioritera stödinsatser i tidig ålder. Avhopparverksamheter för de som vill starta ett nytt liv behövs också.

De som riskerar att bli livsstilskriminella behöver tidiga insatser, därför måste lokalsamhället reagera när unga begår brott.

Christian Ottosson (C)

kommunalråd Huddinge