(rubrik saknas)

Kommunstyrelsen i Täby har nu beviljat ett tilläggsanslag på 105 miljoner kronor för att kommunens del av Täby centrum-projektet ska kunna slutföras. Detta innebär att budgetramen för detta prestigeprojekt räknas upp igen. Denna gång med 217 miljoner. Från 883 miljoner till 1,1 miljarder.

Vi Socialdemokrater ser oss tvungna att delta i detta nödvändiga beslut – det går ju knappast att avbryta detta stora investeringsprojekt mitt i – men vi tycker inte om det och vi är oerhört kritiska till den bristande kontroll och styrning som genomsyrat Täby centrums utbyggnad.

Vår kritik bottnar i det beslut som kommunfullmäktige fattade för tio år sedan, avseende planeringsavtalet med Unibail-Rodamco, som äger Täby centrums kommersiella del. För att finansiera kommunens stora åtagande för vatten och avlopp, vägar, tunnlar, fjärrvärme etcetera avyttrades kommunens fastigheter på Attunda­fältet. Dessa såldes till olika byggherrar i syfte att upp­föra fyra nya bostadskvarter på den gamla ödsliga parkeringsplatsen.

Det var tydligt att dessa exploateringsintäkter skulle finansiera samtliga kommunala åtaganden i projektet. Skattekollektivet skulle inte belastas! Men redan hösten 2010 uppdagades det att budgetramen inte skulle räcka till utan kommunstyrelsen tvingades utöka ramen till 883 miljoner. Då gavs tydliga löften att tillräcklig finansieringshöjd var tagen.

I november 2012 var det dags igen. Då passade Alliansen i stadsbyggnadsutskottet – i den politiska oppositionens frånvaro – på att godkänna en ny slutkostnadskalkyl på 964 miljoner. I dag vet vi att inte heller det var tillräckligt. Och detta trots löpande utfästelser om att projektet höll sig inom budgeten. De rapporter som getts har alltså inte stämt med verkligheten, och nu är Täby centrum-projektets budgetram de facto fördubblad sedan arbetet inleddes.

Jag är oerhört kritisk till att ha blivit förd bakom ljuset under så lång tid. Var ansvaret för detta ligger är för mig okänt, men situationen är förstås helt oacceptabel!

Conny Fogelström (S)

oppositionsråd i Täby kommun