Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

På grund av olyckliga omständigheter stod Vänsterpartiets stol tom på fullmäktiges budgetsammanträde den 17 juni. Men vi har gått igenom budgetförslaget och pekat ut frågor som vi kommer att arbeta med det närmsta året och i valet 2014.

Vi anser att den planerade befolkningsökningen är alltför kraftig och utsätter kommunen för stora kostnader och organisatoriska påfrestningar. Att Alliansen under många år har bedrivit en passiv exploateringspolitik (bland annat i Vallentuna), som resulterat i bostadsbrist i Stockholms län är inget vi behöver ta ansvar för. En mera rimlig utbyggnadstakt är ett genomsnittligt antal nybyggda bostäder om 200 per år under åren 2013–2016 och 300 under 2017–2022.

Vi kräver att alla nya bostadsområden som riktmärke ska innehålla minst en tredjedel hyresrätter. Det kommunala bostadsbolaget Össebyhus måste aktiveras så att vi kan erbjuda ett mera varierat bostadsbestånd med exempelvis mindre bostäder för ungdomar och äldre och kanske en ekoby. Fler bostäder behövs också i ytterområdena så att det blir underlag för kommunal och kommersiell service.

De kommungemensamma målen är alldeles för defensiva, särskilt inom miljöområdet. Den nyligen antagna miljöpolicyn måste följas upp med kraftfulla konkreta åtgärder.

Vänsterpartiet anser, liksom Socialdemokraterna, att det är orealistiskt att bibehålla oförändrad skatt i den snabba utveckling som kommunen befinner sig. Det behövs satsningar på en rad områden för att invånarnas behov och önskemål ska kunna tillgodoses och kvaliteten till exempel i skolorna höjas. En skattehöjning med 20 öre skulle medge sådana satsningar.

Vi ansluter oss i huvudsak till Socialdemokraternas förslag, men har också egna profilfrågor. Bland annat kräver vi att Kristineberg och tomten söder om Aerosol (Mörby 1:03) ska utgå ur bostadsprogrammet, att kommunen ska köpa fler lägenheter bland annat för personer med psykiska funktionshinder och att en gång- och cykelbana mellan Angarn och Karby snarast ska byggas, ett gammalt v-förslag.

Lena Lundgren

Vänsterpartiet