Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

I detaljplanen över Hågelby familjenöjespark ser man att den delen av kilen som är smalast helt spärras av med just nöjesparkens omfattande innehåll. Hur försvarar kommunen det? Jo. I Antagandehandling 24-04, 2011-04-29 förklarar kommunen att ”i planprogrammet för Hågelby, Eriksberg och Lindhov avsätts den övervägande delen av den gröna kilen som Botkyrkaparken för att värna natur och kulturnära värden i området och öka tillgängligheten. I programmet redovisas även lägen för ekodukter för att stärka de biologiska spridningsvägarna”. Den delen kommunen här nämner ligger utanför planområdet och är dessutom redan tillgänglig.

Den del av Bornsjökilen som ligger inom detaljplanens ramar och som ska bli en omfattande nöjespark nämns i samma dokument att vara ”endast en liten del av det stora område som är av riksintresse för kulturmiljö som till övervägande del kommer att bevaras”. Med andra ord bevaras markerna utanför detaljplanen medan markerna inom planen inte kkommer att bevaras!

Varför tala om ekodukter för att stärka de biologiska spridningsvägarna? Med en effektivt igenbyggd Bornsjökil finns ingen biologisk mångfald att sprida längre.

I kommunfullmäktiges möte i februari behandlades en motion (som skrevs redan 23/4 2009) av miljöpartiets Niclas Gladh: ”Säkra Bornsjökilens unika värden”. Vilken antogs i fullmäktige.

Motionens krav: ”Vi vill att kommunen tar initiativ till att starta ett programarbete tillsammmans med Salem och Huddinge för att säkerställa Bornsjökilens naturvärde och funktion”.

Så märkligt att motionen stoppades undan i tre år samtidigt som planarbetet för familjenöjesparken mitt i Bornsjökilen kunde pågå.

Gunilla Nuse

www.hagelby.blogg.se