Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Det handlar visst om 80 arbetsplatser” den 13 mars:

Bo Sundin (M) har en märklig logik. Uppståndelsen om Husbyträff handlar om 40 jobb. De andra 40 jobben, på Kontaktcenter i Husby träff, har varit där sedan 2009. Det är klart att det är viktigt för Joakim Larsson och Bo Sundin (båda M) att blåsa upp dessa jobb på Kontaktcenter, för det är nästan de enda få jobbtillfällen som tillkommit i Järva på fem år.

Låt oss vidga perspektivet och diskutera hela förnyelseprogrammet i Järva. Vad har alliansen uppnått? Måluppfyllelsen är pinsamt dålig, sett utifrån Järvalyftets målbild, det vill säga stadsplanering, skolresultat, arbetstillfällen och förutsättningar för småföretagande i Järva. Järvastadsdelarna har lägst byggtakt i hela staden och trångboddheten är ett enormt problem för barnfamiljer. Alliansen har lagt ned flera skolor i Järva, de kommunala skolorna förlorar konkurrenskraft och skolresultaten sjunker. Alliansen har länge sagt att de ska flytta flera kommunala verksamheter till ytterstaden, med fler arbetstillfällen. Än har vi bara sett 40 jobb till Husby. Då de kommunala stadsdelsförvaltningarna flyttat från centrumen i Husby, Rinkeby och Tensta har många småföretagare i stället förlorat en betydande del av sitt kundunderlag, företagskonkurserna har ökat och Boultbee har höjt hyrorna till oskäliga nivåer.

En viktig diskussion i Jävalyftet är öppenheten och medborgarinflytandet. Det är ett underkännande att hela processen i Järvalyftet har präglats av protester från medborgarna mot olika förslag från alliansen. Vi ser bara en utväg – att alliansen förankrar förändringsarbetet med lokalbefolkningen och att ord och handling går i hand i hand.

Miljöpartiet vill styra om resurserna och satsa på skolan, småföretagare, kvalificerad ungdomspraktik i stadens förvaltningar för att uppnå en god social utveckling och mänskligare stadsdelar i Järva.