(rubrik saknas)

Runby hage/stationsområdet är i stöpsleven. Det är ett viktigt område med möjligheter till bostäder i god anslutning till kollektivtrafik, och stationen som utnyttjas av en stor mängd människor behöver utformas som ett effektivt och trivsamt resecentrum. Samtidigt är området känsligt just därför att det ligger centralt, och bebyggelsen i sluttningen upp mot Runby behöver utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse (vilket inte betyder att den måste vara likadan).

För att få områdets möjligheter allsidigt belysta behövs en arkitekttävling med inbjudna arkitekter. Flera olika arkitekter kan visa flera idéer än om en enda arkitekt gör alternativa förslag. I det här fallet ska kommunen inte ange för de tävlande precis hur många bostäder området ska rymma. De inbjudna arkitekterna får föreslå grad av exploatering, utformning av bebyggelse, hur mycket grönt som ska sparas, om det ska vara en större sammanhängande grönyta eller flera mindre, hur bullerfrågan ska lösas, hur man binder samman västra och östra sidan av järnvägen, och så vidare. Man kan kalla det en formgivningstävling.

Förebild för tävlingsförfarandet kan vara tävlingen om stadsdelen Annedal i Stockholm, där det hölls bomässa i somras. Kommunen bör sätta ramar för tävlingen så att det kommer in realistiska förslag. Kostnader för genomförandet måste givetvis vägas in. Lokalhyrorna inom resecentrum måste bli rimliga. Väsbybor med ordinära inkomster måste ha råd att sitta och ta en fika i väntan på tåget. De inlämnade förslagen ska visas för allmänheten. Den lösning man väljer får ligga till grund för vidare arbete. Formgivningstävlingen bör sättas i gång snarast.

Ordna arkitekttävling för stationsområdet